+ Thanh tra Sở  : 0945132599 

+ Văn phòng Sở: 0945162599