Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Ngày 23-07-2023 Lượt xem 21

Ngày 15/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

https://images.vietnamtourism.gov.vn/vn/images/logo/LogoTimelesscharm.jpg

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Tạp chí Du lịch và Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cũng sẽ được sáp nhập theo quy định của pháp luật. Thời hạn hoàn thành việc sáp nhập trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (01/7/2023).

                                                                                      VP